Kibinge en Bukomansimbi zijn arme plattelandsgebieden die representatief zijn voor grote delen van Uganda. Het gebied bestaat uit kleine dorpjes, verscholen tussen bossen en bananenaanplant, met een slechte infrastructuur en waar vaak drinkwatervoorzieningen ontbreken, schaarse elektriciteitsvoorzieningen zijn, een zeer matig basis- en voortgezet onderwijs en nauwelijks gezondheidszorg. Het is een arme streek waar boeren leven van koffie- en bananenteelt. Ouders/verzorgers zijn door armoede soms niet in staat om kinderen te voeden en om te betalen voor onderwijs. Vroeger was Kibinge een belangrijke regio voor de koffieproductie met coöperaties, maar deze zijn de afgelopen jaren, mede door oorlogshandelingen, verdwenen. De slechte economische positie leidt ertoe dat er nauwelijks geïnvesteerd kan worden. De mensen zijn op zichzelf teruggeworpen om letterlijk te overleven.

KIBINGE

In Kibinge en met name het hoofddorp Buyoga is onder leiding van de kunstenaar Fred Mutebi en ondersteund door KvU een beweging in gang gezet waarin de lokale gemeenschappen in workshops community action plan zijn gaan nadenken over hun huidige situatie. Met en door hen zijn in de workshops ideeën gevormd over mogelijkheden tot verbetering en zijn er samen plannen gemaakt. Sleutelbegrip is samenwerking. Alleen door samenwerking kunnen initiatieven ontwikkeld worden. Dit is een moeilijk proces omdat dit vraagt om onderling vertrouwen en inspiratie. Kleine concrete verbeteringen zullen dit proces ondersteunen: er ontstaan echt veranderingen die de hoop versterken op structurele verbeteringen. Veranderingen die zij door zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid in gang zetten. De lokale gemeenschappen hebben een aantal verbeterplannen opgesteld. Bijvoorbeeld het initiatief om bomen aan te planten, waaronder de mutuba tree, om klimaatverandering tegen te gaan. Men wil in het gebied 1 miljoen bomen aanplanten op percelen van kleine boeren en langs wegen. De boom levert het duurzame produkt bark cloth op. Men is aan de slag gegaan en inmiddels zijn er 5.000 bomen aangeplant en is een associatie voor bark cloth in oprichting. 

Met steun van KvU is het community house gebouwd in Buyoga, als gemeenschapshuis voor de hele sub county Kibinge dat als centrum van activiteiten gaat gelden. Voorbeelden van die activiteiten zijn het opzetten van schooltuinen bij negen basisscholen, projecten voor konijnen en bijen houden en het verbeteren van de watervoorziening.

Kibinge heeft die ondersteuning tot nu toe moeten ontberen. Vrijwel alles moet vanaf de grond worden opgebouwd.

BUKOMANSIMBI

UP4S is er in geslaagd om in enkele jaren tijd een modelschool op te zetten die in de regio als voorbeeld dient. In 2010 is de basisschool uitgebreid met een middelbare school. UP4S wil haar kennis en ervaring graag delen met scholen in de regio. Er is daarvoor nog geen concreet programma maar het samenwerkingsverband kan deze gedachte wel een impuls geven.

De samenwerking is in Bukomansimbi zichtbaar geworden door een aantal agrarische activiteiten waarbij studenten van AOC Twello in september-oktober 2011 betrokken zijn geweest. Door het opzetten van een schooltuin en een project met kleine productiedieren (w.o geiten en kippen) wil UP4S het voedingspatroon van de leerlingen verbeteren en de kosten terugdringen, die nodig zijn om de leerlingen te voeden. Op langere termijn kan de pilot als modelproject dienen voor de lokale gemeenschappen rondom Bukomansimbi en in Kibinge.


Leerlingen van AOC Twello aan het werk in Bukomansimbi
Leerlingen van AOC Twello aan het werk in Bukomansimbi

Pin It