Binnen de hoofddoelstelling, te weten verbetering van leefomstandigheden van kinderen in Kibinge en Bukomansimbi, richt het samenwerkingsverband zich op de volgende drie speerpunten:

1.    Ondersteunen agrarische en economische ontwikkeling (schooltuinen en bevorderen van agri-business microprojecten)

2.    Gezondheidsbevordering van kinderen (voedingsverbetering en sportbevordering)

3.    Kennisuitwisseling/onderwijs ( stages, online-uitwisseling en uitwisseling door scholen in Kibinge en Bukomansimbi)

Ad. 1.:    Ondersteunen agrarische en economische ontwikkeling

Armoede is de belangrijkste factor die ontwikkeling van het plattelandsgebied belemmert. Door middel van kleinschalige agrarische projecten wil het samenwerkingsverband een bijdrage leveren aan verbetering van de voedingssituatie. De agrarische projecten zullen in eerste instantie samen met scholen worden opgezet. Het streven is dat in een later stadium ook dorpsbewoners profijt hebben van deze activiteiten. Verbetering van de voedingssituatie kan plaatsvinden door de voedselzekerheid te vergroten (niet alle kinderen komen met een gevulde buik op school) en door meer variatie in het voedingspatroon, dat erg eenzijdig is, aan te brengen. Een succesvol agrarisch programma kan in een later stadium leiden tot meer economische ontwikkeling. De eerste fase (2011-2012) van de samenwerking richt zich op het opzetten van kleinschalige agrarische projecten. In de tweede fase (2013-2014) zal bekeken worden of er mogelijkheden zijn voor micro-projecten in de agri-business.

Bij negen basisscholen is een start gemaakt met de aanleg van schooltuinen. De gemeenschappen laten daardoor zien dat zij willen werken aan het plan voor verbeteringen. De volgende stap is het planmatig opzetten, het opstellen van beheerplannen, het betrekken van boeren bij deze voorbeeldprojecten voor teelt van nieuwe groenten, het opnemen van schooltuinen in de lesprogramma’s, het verstrekken van voeding aan de armste kinderen die vaak zonder voeding op school komen. Daarna is de volgende stap het stimuleren van associatievorming voor meerdere agrarische projecten en agri-business micro projecten.

 
Ad. 2.:    Gezondheidsbevordering van kinderen 

Het ontbreekt in Kibinge en Bukomansimbi aan een instelling voor gezondheidszorg. Door armoede kan er onvoldoende gebruik gemaakt worden van de gezondheidszorg in het verder gelegen Masaka.

Gezondheid begint met goede voeding en kennis over het belang van goede voeding. Aansluitend op de ontwikkeling van schooltuinen en projecten voor kleine productiedieren, is het belangrijk dat op scholen voorlichtingsprogramma’s komen op het gebied van gezondheid en voeding. Daarnaast is sport een belangrijk element voor de gezondheid van kinderen. Kinderen in Uganda hebben over het algemeen weinig tijd en mogelijkheden om aan sportbeoefening te doen. Op scholen is sport niet of nauwelijks onderdeel van het curriculum. Omdat sport ook een mooi middel is om met elkaar in contact te komen is sportontwikkeling een prioriteit voor het samenwerkingsverband. Daarom heeft het opzetten van sportactiviteiten binnen de scholen en het organiseren van onderlinge wedstrijden/toernooien in Kibinge en Bukomansimbi prioriteit.

Een lunch op Kids Gear Primary school (Up4S).
Een lunch op Kids Gear Primary school (Up4S).
 

Ad. 3.:        Kennisuitwisseling/onderwijs 

Het onderwijs in Kibinge is van zeer matige kwaliteit. Met grote inzet probeert men met de bescheiden middelen en schamele gebouwen het beste ervan te maken. Zestig kinderen in een klaslokaal is geen uitzondering. Het ontbreekt aan van alles, zoals schoolbanken, boeken en schriften. De Kids Gear basisschool in Bukomansimbi, opgezet door UP4S, heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een modelschool in de regio. De hoge kwaliteit van het onderwijs van de Kids Gear basisschool heeft geleid tot zeer goede schoolresultaten.

Door o.a. workshops Community Action Plan wordt samen met de lokale gemeenschappen gewerkt aan capacity-building en het maken van verbetervoorstellen. Deze capacity-building kan op verschillende manieren worden ondersteund. Uitwisseling van kennis door scholen in Bukomansimbi en Kibinge is een volgende stap. De ervaring en kennis opgedaan in (pilot)projecten worden met elkaar gedeeld.

De kleinschalige agrarische projecten (groentetuin, kippen- en geitenproject) die in september/oktober 2011 in Bukomansimbi zijn gestart dienen als voorbeeld voor Kibinge. In Kibinge zijn negen scholen al gestart met de aanleg van een schooltuin en het opzetten van projecten voor het houden van konijnen en bijen.

Stagiaires vanuit Nederland kunnen deze processen ondersteunen. Door stagiaires in te zetten in de agrarische projecten en deze te koppelen aan lokale buddies (studenten uit Oost-Afrika), worden kennis en vaardigheden uitgewisseld tussen studenten uit Nederland en Oost-Afrika.

Pin It